Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Các hình thức và điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế


Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi đúng tuyến khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên việc chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh cần phải tuân thủ theo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế.


- Nếu việc chuyển tuyến điều trị khám bệnh chữa bệnh không theo các quy định dưới đây được hiểu là chuyển vượt tuyến chuyên môn thì người bệnh sẽ có phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật. 1

1.    Các hình thức chuyển tuyến đúng tuyến 2
-    Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên:

  • Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1;
  • Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn. 3

-    Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.
-    Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

bhyt 2016 hình thức và những điều kiện chuyển tuyến khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

2.    Điều kiện chuyển tuyến
-    Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi:

  • Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt
  • Bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

-    Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.
-    Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

  • Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;
  • Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:
-    Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và ý nghĩa
-    Phân tuyến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016
-    Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

* Nguồn:
-    Thông tư số 14/2014/TT-BYT, ngày 14/04/2014 của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

* Chú thích:
-    1 Thông tư số 14/2014/TT-BYT, điều 5, khoản 5
-    2 Thông tư số 14/2014/TT-BYT, điều 4
-    3 Thông tư số 14/2014/TT-BYT, điều 5, khoản 1, điểm b


Your Chat Plugin code